ТАЛДЫҚОРҒАН АГРО-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ
0

 

Қортынды және аралық аттестация графигі

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______  2018 ж.

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған сырттай бөлімінің
«Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихандарының
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов заочного отделения
Талдыкорганского агро-технического колледжа
по специальности «Экология и природоохранная деятельность (по видам)»
на 2017-2018 учебный год.

Топ
Группа

Емтихан өтетін күндер
Дни сдачи экзаменов

ПӘНДЕР
ПРЕДМЕТЫ

Консультация күндері
Дни консультации

 

492А

 

22.02.2018  
09.00

 

«Ерекше қорғалатын табиғат аймақтардың өсімдіктер мен жануарлар әлемін қорғау», «Ерекше қорғалатын табиғат аймақтырын ұйымдастыру» пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушы: Б.Е.Сембекова
Ассистент: А.А.Койшинова

 

16,17,18,19,
20.02.2018ж.

 

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                Н.Ж.Мұратбаева

 

 

 

«Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______  2018 ж.

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімінің
«Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихандарының
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения
Талдыкорганского агро-технического колледжа
по специальности «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»
на 2017-2018 учебный год.

 

Топ
Группа

Емтихан өтетін күндер
Дни сдачи экзаменов

ПӘНДЕР
ПРЕДМЕТЫ

Консультация күндері
Дни консультации

 

422

 

22.02.2018  
09.00

 

«Нан пісіру,макарон өндірісінің технологиясы», «Кондитер өндірісінің технологиясы», «Нан,макарон және кондитер өндірісінің жабдықтары» пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушы: С.А.Камарова
Ассистент: М.О.Ашкенова

 

16,17,18,19,
20.02.2018ж.

 

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                Н.Ж.Мұратбаева

 

 

 

 

 «Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______  2018 ж.

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің
0518000 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандарының
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения
Талдыкорганского агро-технического колледжа
по специальности 0518000 «Учет и аудит»
на 2017-2018учебный год.

 

Топ
Группа

Емтихан өтетін күндер
Дни сдачи экзаменов

ПӘНДЕР
ПРЕДМЕТЫ

Консультация күндері
Дни консультации

 

373

 

 

 

15.06.2018  
08.00

 

«Қаржылық есеп» пәні бойынша  мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Құсайнова Д.М., Ассистент: Абыканова С.К.

 

 

9,11,12,13, 14.06.2018ж.

21.06.2018  
08.00

«Экономикалық талдау және қаржылық есептілікті талдау» , «Ұйым экономикасы» пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Иманбаева Г.М., Шыңғысбаева Ф.А.

16,17,18,19,
20.06.2018 ж.

       

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева

 

 «Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______  2018 ж.

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған сырттай бөлімнің
0518000 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихандарының
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов заочного отделения
Талдыкорганского агро-технического колледжа
по специальности 0518000  «Учет и аудит»
на 2017-2018учебный год.

 

Топ
Группа

Емтихан өтетін күндер
Дни сдачи экзаменов

ПӘНДЕР
ПРЕДМЕТЫ

Консультация күндері
Дни консультации

 

 

 

372А

 

 

30.05.2018  
08.00

 

Экзамен по дисциплинам
«Финансовый учет»

Экзаменатор: Кусайнова Д.М., Ассистент: Абыканова С.К.

 

24,25,26,28,
29.05.2018 г.

 

06.06.2018  
08.00

 

Комплексный  экзамен по дисциплинам «Экономика организации», «Экономический анализ и анализ финансовой отчетности»

Экзаменатор: Иманбаева Г.М., Шынгысбаева Ф.А.

 

31.05.2018 -01,02,04,
05.06.2018 г.

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева

 

«Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1306000 «Радиоэлектроника және байланыс» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандарының
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения
Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности
1306000 «Радиоэлектроника и связь»
на 2017-2018 учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

П Ә Н Д Е Р
П Р Е Д М Е Т Ы

Консультация күндері
Дни консультации

331

19.06.2018 жыл
08:00

«Антенна – фидерлі құрылғылар және радиотолқындардың таралуы», «Теледидар», «Радиобайланысты ұйымдастыру  жүйелері және қондырғысы» пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Д.Д.Инсенова, Н.Б.Қисабекова, Карчиганов А.Р.

13,14,15,16,
18.06.2018ж

333

20.06.2018 жыл
08:00

«Антенна – фидерлі құрылғылар және радиотолқындардың таралуы», «Теледидар», «Радиобайланысты ұйымдастыру  жүйелері және қондырғысы» пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Д.Д.Инсенова, Н.Б.Қисабекова, Досбеков М.А.

14,15,16,18,
19.06.2018ж

 

      

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева
«Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған сырттай бөлімнің 1306000 «Радиоэлектроника және байланыс» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандарының
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов заочного отделения
Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности
1306000 «Радиоэлектроника и связь»
на 2017-2018 учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

П Ә Н Д Е Р
П Р Е Д М Е Т Ы

Консультация күндері
Дни консультации

332А

04.06.2018 год
08:00

Комплексный  экзамен по дисциплинам «Антенно – фидерные устройства и распространение радиоволн», «Теледидар», «Системы и оборудование организации радиосвязи»

Экзаменатор: Д.Д.Инсенова, Исатаева Р.Е., Досбеков М.А.

28,29,30,
31.05.2018г-
01.06.2018г.

 

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева

 

 

 

«Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1306000 «Радиоэлектроника және байланыс» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандарының
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения
Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности
1306000 «Радиоэлектроника и связь»
на 2017-2018 учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

П Ә Н Д Е Р
П Р Е Д М Е Т Ы

Консультация күндері
Дни консультации

335

20.06.2018 ж
13:00

«Антенна – фидерлі құрылғылар және радиотолқындардың таралуы», «Теледидар», «Радиобайланысты ұйымдастыру  жүйелері және қондырғысы» пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Р.Е.Исатаева,
Д.Д.Инсенова, Н.Б.Қисабекова

14,15,16,18,
19.06.2018ж

337

21.06.2018 ж
08:00

«Антенна – фидерлі құрылғылар және радиотолқындардың таралуы», «Теледидар», «Радиобайланысты ұйымдастыру  жүйелері және қондырғысы» пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Д.Д.Инсенова, Досбеков М.А.

16,18,19,
20.06.2018ж

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева
«Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1306000 «Радиоэлектроника және байланыс» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандарының
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения
Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности
1306000 «Радиоэлектроника и связь»
на 2017-2018 учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

П Ә Н Д Е Р
П Р Е Д М Е Т Ы

Консультация күндері
Дни консультации

237

18.06.2018 ж
08:00

 КМ 01 Телекоммуникация желілілері мен жүйесінде қауіпсіз қызмет көрсету  «Байланыс желісінің құрылғылары»,       КМ 03 Электробайланыс жүйесінің нұсқаулықтар технологиясы  «Сандық тарату жүйелері»,                                          КМ 05 Радиоэлектрондық жабдықтармен сандық  коммутация жүйесінің кызмет көрсетуі «Сандық коммутация жүйесі» пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Р.Е.Исатаева,
Карчиганов А.Р., Калышева А.М.

11,12,13,14,
15.06.2018ж

 

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева

 

 

«Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

 

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1305000 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандардың
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения
Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности
1305000 «Информационные системы» на 2017-2018 учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

П Ә Н Д Е Р
П Р Е Д М Е Т Ы

Консультация күндері
Дни консультации

307

18.06.2018 ж
08:00

«Бағдарламалау», «Ақпараттық желілер», «Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер» пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Токенова Г.С.
Джумабекова Ж.Ж.

 

12,13,14,15,
16.06.2018 жыл

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева

 

 

 

 

 

                                                                                                          «Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

 

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1224000 «Сүт өнімдерінің өндірісі» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтиханның
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности 1224000 «Производство молочных продуктов» на 2017-2018 учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

П Ә Н Д Е Р
П Р Е Д М Е Т Ы

Консультация күндері
Дни консультации

321

14.06.2018 ж
08:00

«Сүт өнімдері және сүт өндірісін ұйымдастыру және технологиясы»,      «Сүт және сүт өнімдерін өндіру үшін  технологиялық жабдықтар»
пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Кусаинова Ж.А.
Сопыбаев Н.Б.

07,08,11,12,
13.06.2018 жыл

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева

 

 

 

 

                                                                                                       «Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

 

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1224000 «Сүт өнімдерінің өндірісі» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтиханның
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности 1224000 «Производство молочных продуктов» на 2017-2018 учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

П Ә Н Д Е Р
П Р Е Д М Е Т Ы

Консультация күндері
Дни консультации

223

14.06.2018 г.
13:00

Комплексный  экзамен по дисциплинам
ПМ 03 Выполнение процессов, применяемых в пищевой промышленности «Процессы и аппараты молочной промышленности»,

ПМ 06 Производство цельномолочной и кисломолочной продукции  «Технология и организация производства молока и молочных продуктов»

Экзаменатор: Сагадиева  С.К.
Ассистент: Кусаинова Ж.А.

07,08,11,12,
13.06.2018 год

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева

 

 «Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1513000 «Ветеринария» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандардың
КЕСТЕСІ
РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности 1513000 «Ветеринария»
на 2017-2018 учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

П Ә Н Д Е Р
П Р Е Д М Е Т Ы

 

Консультация күндері
Дни консультации

451

20.06.2018 ж
08:00

«Індеттану микробиологиясымен», «Ішкі жұқпайтын аурулар клиникалық диагностикасымен», «Паразитология және инвазиялық аурулар», «Акушерлік гинекология  және көбеюдің биотехникасы» пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар:
Г.М Мухамадиева., С.Тұрсынбек

14,15,16,18,
19.06.2018 жыл

453

13.06.2018 ж
13:00

«Індеттану микробиологиясымен», «Ішкі жұқпайтын аурулар клиникалық диагностикасымен», «Паразитология және инвазиялық аурулар», «Акушерлік гинекология  және көбеюдің биотехникасы » пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

 

Емтихан алушылар:
Г.М Мухамадиева., Қасымбеков И.С.

07,08,09,11,
12.06.2018 жыл

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева
«Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1513000 «Ветеринария» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандардың
КЕСТЕСІ
РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности 1513000 «Ветеринария»
на 2017-2018 учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

П Ә Н Д Е Р
П Р Е Д М Е Т Ы

 

Консультация күндері
Дни консультации

455

13.06.2018 ж
08:00

КМ D1. Жұқпалы аурумен ауырған жануарларды тексеру, ауру себептерін зерттеу, ауруды балау, КМ В1. Ауырған малдарды зерттеу, ауру себебін сараптау, балау, емдеу әдістерін меңгеру,
КМ С2. Сиырларды қолдан ұрықтандыруға дайындау, акушерлік және гинекологиялық көмек көрсету,
КМ D2.Ауыл шаруашылық малдарының, құстардың инвазиялық аурауларының алдын алу шараларын ұйымдастыру,
КМ Ғ1. Адамға зардапты, жануарлардың жұқпалы ауруларымен күресу шараларын іске асыру, ауру және күдікті малдарды тежеу (карантин) және оқшаулау,
КМ G2. Мал өнімдері және шикізаттары сондай-ақ балық, жұмыртқа,егістік өнімдері және балды ветеринарлық-санитарлық сараптама жасау пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Г.М.Мухамадиева,
С.Турсынбек

07,08,09,11,
12.06.2018 жыл

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева
«Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1513000 «Ветеринария» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандардың
КЕСТЕСІ
РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности 1513000 «Ветеринария»
на 2017-2018 учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

П Ә Н Д Е Р
П Р Е Д М Е Т Ы

 

Консультация күндері
Дни консультации

457

20.06.2018 ж
13:00

«Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология«Ішкі жұқпайтын аурулар негіздері клиникалық диагностикасымен»,  «Паразитология және инвазиялық аурулар», «Акушерлік гинекологиясы  және көбеюдің биотехникасы негіздері» пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: А.И.Казанкапова,
С.Турсынбек

14,15,16,18,
19.06.2018 жыл

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева

 

 

 

 

 

 «Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1513000 «Ветеринария» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандардың
КЕСТЕСІ
РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности 1513000 «Ветеринария»
на 2017-2018учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

 

Модуль атауы
Названия модуля

 

Пәндер
Предметы

Консультация күндері
Дни консультации

255

25.06.2018ж
08:00

КМ 05.Ауру малды диагностикалау

КМ 09. Жануарларға    алғашқы емдік көмек
көрсету

 КМ 11. Жануарлар мен құстардың індетті ауруларын диагностикалау

КМ 13. Өсімдік  және жануар текті өнімдердің сапасын ветеринарлық санитарлық сараптау
жүргізу

 

Ішкі жұқпайтын аурулар клиникалық диагностикасымен
Ветеринарлық хирургия

 

Індеттану микробиологиясымен

 

Өсімдік  және жануар текті өнімдердің сапасын ветеринарлық санитарлық сараптау
пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: А.И.Казанкапова,
Г.М. Мухамадиева

19,20,21,22,
23.06.2018ж

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева
«Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1513000 «Ветеринария» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандардың
КЕСТЕСІ
РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности 1513000 «Ветеринария»
на 2017-2018учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

 

Модуль атауы
Названия модуля

 

Пәндер
Предметы

Консультация күндері
Дни консультации

257

25.06.2018ж
13:00

КМ 05.Ауру малды диагностикалау

КМ 09. Жануарларға    алғашқы емдік көмек
көрсету

 КМ 11. Жануарлар мен құстардың індетті ауруларын диагностикалау

КМ 13. Өсімдік  және жануар текті өнімдердің сапасын ветеринарлық санитарлық сараптау
жүргізу

 

Ішкі жұқпайтын аурулар клиникалық диагностикасымен
Ветеринарлық хирургия

 

Індеттану микробиологиясымен

 

Өсімдік  және жануар текті өнімдердің сапасын ветеринарлық санитарлық сараптау
пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар:
Г.М. Мухамадиева, Ерғали М.

19,20,21,22,
23.06.2018ж

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева

 «Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1513000 «Ветеринария» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандардың
КЕСТЕСІ
РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности 1513000 «Ветеринария»
на 2017-2018учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

 

Модуль атауы
Названия модуля

 

Пәндер
Предметы

Консультация күндері
Дни консультации

259

26.06.2018ж
08:00

КМ 05.Ауру малды диагностикалау

КМ 09. Жануарларға    алғашқы емдік көмек
көрсету

 КМ 11. Жануарлар мен құстардың індетті ауруларын диагностикалау

КМ 13. Өсімдік  және жануар текті өнімдердің сапасын ветеринарлық санитарлық сараптау
жүргізу

 

Ішкі жұқпайтын аурулар клиникалық диагностикасымен
Ветеринарлық хирургия

 

Індеттану микробиологиясымен

 

Өсімдік  және жануар текті өнімдердің сапасын ветеринарлық санитарлық сараптау
пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Қожағұлов Х.А.
Қымбатова А.Ж.

20,21,22,23,
25.06.2018ж

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева

«Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1513000 «Ветеринария» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандардың
КЕСТЕСІ
РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности 1513000 «Ветеринария»
на 2017-2018учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

 

Модуль атауы
Названия модуля

 

Пәндер
Предметы

Консультация күндері
Дни консультации

261

28.06.2018ж
08:00

КМ 01. Жануарларға жасанды ұрықтандыру жүргізу

 

 

КМ 04. Жануарларды асылдандыру жұмыстарын жүзеге асыру

 

Акушерлік гинекология және көбею биотехнологиясы

Жануарларды жасанды ұрықтандыру

Мал шаруашылығы
Генетика

пәндері бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

Емтихан алушылар: Тұрсынбек С.
Хасен А.

22,23,25,26,
27.06.2018ж

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева

 

 

Бекітемін»

---------------------------
Колледж директоры
С.К.Абыканова
«___» _______2018 ж

Талдықорған агро-техникалық колледжінің
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі бөлімнің 1513000 «Ветеринария» мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихандардың
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
Государственных экзаменов очного отделения Талдыкорганского агро-технического колледжа по специальности 1513000 «Ветеринария»
на 2017-2018учебный год

 

Топ Группа

Емтихан өтетін күн
Дни сдачи экзамена

П Ә Н Д Е Р
П Р Е Д М Е Т Ы

 

Консультация күндері
Дни консультации

451

13.06.2018 ж
13:00

Экономикалық пәндер бойынша кешенді мемлекеттік емтихан
Емтихан алушы: Ә.Ж.Байсова
Ассистент: А.Р.Жуманбаев

07,08,09,11,
12.06.2018 жыл

453

20.06.2018 ж
08:00

Экономикалық пәндер бойынша кешенді мемлекеттік емтихан
Емтихан алушы: А.Р.Жуманбаев
Ассистент: Ә.Ж.Байсова

14,15,16,18, 19.06.2018 жыл

455

21.06.2018 ж
13:00

Экономикалық пәндер бойынша кешенді мемлекеттік емтихан
Емтихан алушы: А.Р. Жуманбаев
Ассистент: Ә.Ж Байсова

15,16,18,19
20.06.2018 жыл

457

13.06.2018 ж
08:00

Экономикалық пәндер бойынша кешенді мемлекеттік емтихан
Емтихан алушы: А.Р.Жуманбаев
Ассистент: Ә.Ж Байсова

07,08,09,11,
12.06.2018 жыл

 

 

Директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасары:                                                                 Н.Ж.Мұратбаева